fbpx

Categorie: Uncategorised

SOS Gravensteen blijft waakzaam!

De voorbije maanden was het bijzonder stil rond het hefboomproject ‘Time Castle’ – het Gravensteen voor Gentenaars met respect voor erfgoed – vanuit de Stad. Wie had gedacht of gehoopt dat de dames en heren van de Botermarkt tot het besef waren gekomen dat hun plannen onrealistisch en onhaalbaar zijn en om die redenen het project zouden afvoeren of een stille dood laten sterven, uit het zicht van de Gentenaars, komt echter bedrogen uit.

Het stadsbestuur heeft op 1 februari in een artikel in De Standaard kleur bekend: de verbouwing wordt doorgezet, weliswaar pas vanaf 2026.

Reden voor het uitstel: er is geen geld meer, en men schuift de hete aardappel liever door naar het volgende stadsbestuur.

Bij AVS verklaarde Schepen Souguir diezelfde dag:
“We zijn volop bezig met de werkzaamheden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning, die is nog niet neergelegd, maar we weten ook – dat is ook aangekondigd geweest door een aantal actiecomités – dat er ook ongetwijfeld een aantal juridische procedures zullen geïnitieerd worden, en dan heeft het weinig zin om bepaalde budgetten al op ’24 vast te klikken zoals initieel voorzien.”

Wat betreft het geld dat van Vlaanderen moet komen, zei hij:
“Wel, de centen zijn vandaag voorzien, dus de probabiliteit dat men ook langs Vlaamse kant bespaart is altijd bestaande, maar de logica des dinges en de wetenschap dat de procedures of besteding van die middelen al lopende zijn met architectenteams – dat zijn ook open oproepen, er zijn al uitgaven die op dit moment worden gefinancierd – lijkt het mij niet onbillijk of onlogisch dat men inderdaad, gelet op de omstandigheden die zich voordoen, dat men ook mee schuift in de tijd aangezien die middelen reeds zijn voorzien.”

De stad lijkt er nogal makkelijk van uit te gaan dat Vlaanderen het geld onbeperkt in de tijd beschikbaar zal houden. De bevoegdheid daartoe ligt evenwel bij de Vlaamse Dienst voor Toerisme.
Al evenmin lijkt men zich zorgen te maken over de goedkeuring van de huidige plannen door het Agentschap Onroerend Erfgoed, terwijl wij ondubbelzinnig en pijnlijk duidelijk hebben aangetoond dat er wel degelijk middeleeuws erfgoed zal worden vernietigd.

Mocht O.E., zoals het stadbestuur hoopt, toch een positief advies geven voor de huidige plannen, dan zullen wij hiertegen bezwaar aantekenen. O.E. was immers eerder al verbaasd dat het “veelbelovende alternatief [van SOS Gravensteen] niet verder werd onderzocht” en de stad onverstoord bij haar eigen brutale en onrealistische plan bleef.
Indien Onroerend Erfgoed ook na ons bezwaar een positief advies zou afleveren, dan zullen wij tegen de omgevingsvergunning bezwaar aantekenen, en zo nodig elke mogelijke juridische stap zetten, tot desnoods de Raad van State.

En ja, koken kost geld, maar daarvoor rekenen wij op de steun en de bijdragen van onze trouwe leden.

Brief aan het schepencollege

Vandaag schreven we een brief aan het college van burgemeester en schepenen. Wij stellen ons namelijk ernstige vragen bij enkele beslissingen van het college in het dossier van het Gravensteen.

U leest de brief hier:

Geachte leden van het schepencollege,

Open brief aan schepen Watteeuw

Vandaag schreven wij een open brief aan Dhr. Watteeuw, schepen van onder andere: architectuurbeleid, stadsbouwmeester; stedenbouw, omgevingsvergunningen; bescherming van monumenten en stadsgezichten en van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen, beheer over stadsmonumenten; …

Tot op heden mochten wij de schepen zijn stem – ondanks al zijn bevoegdheden – in het debat omtrent de plannen die de Stad heeft met het Gravensteen nog niet vernemen.

Wij hopen dan ook dat de schepen klare wijn schenkt omtrent zijn intenties. Wij hopen alvast dat ook hij het groen in de Kuip wil verdedigen.

SOS Gravensteen krijgt positief advies van Vlaanderen: “Zonder paviljoen en mét lift, maar wel binnen kasteelmuren”

Vandaag zaten we voor de derde keer samen met de minister van Onroerend Erfgoed. Op onze visiebundel kregen wij reacties van het Agentschap Onroerend Erfgoed en INTER. Onze visiebundel kwam tot stand middels participatie met de burger, participatie die ontbrak in het plan van de Stad. Wat wij voorstelden, toetsten zij af aan erfgoedwaarde en toegankelijkheid.

Blijkt dat het ontwerp van SOS Gravensteen volgens Onroerend Erfgoed een maximaal behoud van de site respecteert met zo weinig mogelijk “boven- of ondergrondse ingrepen in het Gravensteen”.

Aanvaardbaar voorstel volgens het Agentschap Onroerend Erfgoed. kras architecten

© 2023 SOS Gravensteen