De voorbije maanden was het bijzonder stil rond het hefboomproject ‘Time Castle’ – het Gravensteen voor Gentenaars met respect voor erfgoed – vanuit de Stad. Wie had gedacht of gehoopt dat de dames en heren van de Botermarkt tot het besef waren gekomen dat hun plannen onrealistisch en onhaalbaar zijn en om die redenen het project zouden afvoeren of een stille dood laten sterven, uit het zicht van de Gentenaars, komt echter bedrogen uit.

Het stadsbestuur heeft op 1 februari in een artikel in De Standaard kleur bekend: de verbouwing wordt doorgezet, weliswaar pas vanaf 2026.

Reden voor het uitstel: er is geen geld meer, en men schuift de hete aardappel liever door naar het volgende stadsbestuur.

Bij AVS verklaarde Schepen Souguir diezelfde dag:
“We zijn volop bezig met de werkzaamheden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning, die is nog niet neergelegd, maar we weten ook – dat is ook aangekondigd geweest door een aantal actiecomités – dat er ook ongetwijfeld een aantal juridische procedures zullen geïnitieerd worden, en dan heeft het weinig zin om bepaalde budgetten al op ’24 vast te klikken zoals initieel voorzien.”

Wat betreft het geld dat van Vlaanderen moet komen, zei hij:
“Wel, de centen zijn vandaag voorzien, dus de probabiliteit dat men ook langs Vlaamse kant bespaart is altijd bestaande, maar de logica des dinges en de wetenschap dat de procedures of besteding van die middelen al lopende zijn met architectenteams – dat zijn ook open oproepen, er zijn al uitgaven die op dit moment worden gefinancierd – lijkt het mij niet onbillijk of onlogisch dat men inderdaad, gelet op de omstandigheden die zich voordoen, dat men ook mee schuift in de tijd aangezien die middelen reeds zijn voorzien.”

De stad lijkt er nogal makkelijk van uit te gaan dat Vlaanderen het geld onbeperkt in de tijd beschikbaar zal houden. De bevoegdheid daartoe ligt evenwel bij de Vlaamse Dienst voor Toerisme.
Al evenmin lijkt men zich zorgen te maken over de goedkeuring van de huidige plannen door het Agentschap Onroerend Erfgoed, terwijl wij ondubbelzinnig en pijnlijk duidelijk hebben aangetoond dat er wel degelijk middeleeuws erfgoed zal worden vernietigd.

Mocht O.E., zoals het stadbestuur hoopt, toch een positief advies geven voor de huidige plannen, dan zullen wij hiertegen bezwaar aantekenen. O.E. was immers eerder al verbaasd dat het “veelbelovende alternatief [van SOS Gravensteen] niet verder werd onderzocht” en de stad onverstoord bij haar eigen brutale en onrealistische plan bleef.
Indien Onroerend Erfgoed ook na ons bezwaar een positief advies zou afleveren, dan zullen wij tegen de omgevingsvergunning bezwaar aantekenen, en zo nodig elke mogelijke juridische stap zetten, tot desnoods de Raad van State.

En ja, koken kost geld, maar daarvoor rekenen wij op de steun en de bijdragen van onze trouwe leden.