fbpx

Categorie: Algemeen Pagina 1 van 2

SOS Gravensteen blijft waakzaam!

De voorbije maanden was het bijzonder stil rond het hefboomproject ‘Time Castle’ – het Gravensteen voor Gentenaars met respect voor erfgoed – vanuit de Stad. Wie had gedacht of gehoopt dat de dames en heren van de Botermarkt tot het besef waren gekomen dat hun plannen onrealistisch en onhaalbaar zijn en om die redenen het project zouden afvoeren of een stille dood laten sterven, uit het zicht van de Gentenaars, komt echter bedrogen uit.

Het stadsbestuur heeft op 1 februari in een artikel in De Standaard kleur bekend: de verbouwing wordt doorgezet, weliswaar pas vanaf 2026.

Reden voor het uitstel: er is geen geld meer, en men schuift de hete aardappel liever door naar het volgende stadsbestuur.

Bij AVS verklaarde Schepen Souguir diezelfde dag:
“We zijn volop bezig met de werkzaamheden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning, die is nog niet neergelegd, maar we weten ook – dat is ook aangekondigd geweest door een aantal actiecomités – dat er ook ongetwijfeld een aantal juridische procedures zullen geïnitieerd worden, en dan heeft het weinig zin om bepaalde budgetten al op ’24 vast te klikken zoals initieel voorzien.”

Wat betreft het geld dat van Vlaanderen moet komen, zei hij:
“Wel, de centen zijn vandaag voorzien, dus de probabiliteit dat men ook langs Vlaamse kant bespaart is altijd bestaande, maar de logica des dinges en de wetenschap dat de procedures of besteding van die middelen al lopende zijn met architectenteams – dat zijn ook open oproepen, er zijn al uitgaven die op dit moment worden gefinancierd – lijkt het mij niet onbillijk of onlogisch dat men inderdaad, gelet op de omstandigheden die zich voordoen, dat men ook mee schuift in de tijd aangezien die middelen reeds zijn voorzien.”

De stad lijkt er nogal makkelijk van uit te gaan dat Vlaanderen het geld onbeperkt in de tijd beschikbaar zal houden. De bevoegdheid daartoe ligt evenwel bij de Vlaamse Dienst voor Toerisme.
Al evenmin lijkt men zich zorgen te maken over de goedkeuring van de huidige plannen door het Agentschap Onroerend Erfgoed, terwijl wij ondubbelzinnig en pijnlijk duidelijk hebben aangetoond dat er wel degelijk middeleeuws erfgoed zal worden vernietigd.

Mocht O.E., zoals het stadbestuur hoopt, toch een positief advies geven voor de huidige plannen, dan zullen wij hiertegen bezwaar aantekenen. O.E. was immers eerder al verbaasd dat het “veelbelovende alternatief [van SOS Gravensteen] niet verder werd onderzocht” en de stad onverstoord bij haar eigen brutale en onrealistische plan bleef.
Indien Onroerend Erfgoed ook na ons bezwaar een positief advies zou afleveren, dan zullen wij tegen de omgevingsvergunning bezwaar aantekenen, en zo nodig elke mogelijke juridische stap zetten, tot desnoods de Raad van State.

En ja, koken kost geld, maar daarvoor rekenen wij op de steun en de bijdragen van onze trouwe leden.

Het Gravensteen: terug bij af

Met de moed der wanhoop heeft het Gentse Stadsbestuur vandaag laten weten dat het zijn oorspronkelijke plan wil uitvoeren, en een paviljoen neerpoten in het parkje naast het Gravensteen. Tegen dat plan was protest gerezen, en daarom produceerde de stadsbouwmeester een alternatief met een iets bescheidener paviljoen naast het poortgebouw. Maar ook dat ideetje werd als een miskleun afgevoerd door Onroerend Erfgoed. Het bijkomende denkwerk kostte de Gentse belastingbetaler intussen wel een kleine 300.000 €.

Inspraak vindt men hinderlijk, en het gratis aangeboden alternatief van SOS Gravensteen werd niet in aanmerking genomen, al kreeg het een deels gunstige beoordeling bij Onroerend Erfgoed. Vooral de conserverende aanpak vond daar genade, terwijl het Stadsbestuur graag gaten wil kappen in duizend jaar oude muren.

Het spreekt dat wij het daarbij niet zullen laten, en zo nodig een zéér lange juridische weg zullen gaan, met als bedoeling het Stadsbestuur enige eerbied voor óns erfgoed bij te brengen. SOS Gravensteen wacht met de glimlach op het moment dat de bestuurders een aanvraag tot omgevingsvergunning indienen.

Procederen kost geld natuurlijk. Wenst u een vrijblijvende bijdrage te doen? Doe dan een overschrijving op BE80 6718 3234 7977 op naam van SOS Gravensteen vf, of… Word lid van SOS Gravensteen

Dat doet u met een mailtje naar info@sosgravensteen.be en een overschrijving van 20 euro (maar het mag ook meer zijn) op rekening BE80 6718 3234 7977 op naam van SOS Gravensteen fv. In de mail geeft u ons uw gegevens, zodat we u kunnen uitnodigen voor onze vergaderingen.

Bedankt voor uw steun!

Alternatieve visiebundel voorgesteld aan de minister

Exact één jaar geleden werden de buurtbewoners van het Gravensteen uitgenodigd om de plannen te aanschouwen die de Stad had met hun vertrouwde buur.  We hoorden de architecten zeggen dat ze met de grootste zorg te werk waren gegaan. In de zaal hoorden we verontwaardiging. Zonder enige vorm van participatie werd de burger voor een voldongen feit geplaatst; de groenzone, die de Stad een jaar eerder nog beloofde te verfraaien, zou ernstig verminkt worden. Snel staken we de koppen bij elkaar, richtten het actiecomité SOS Gravensteen op.

Zonet kreeg SOS Gravensteen de kans om een uitgewerkt plan voor te stellen aan de minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. De komende weken zal het voorgestelde ontwerp op haalbaarheid getoetst worden door de diensten van Onroerend Erfgoed en INTER. Wij kijken uit naar de mogelijkheid om op 13 juli opnieuw samen te zitten met alle betrokken partijen om de resultaten hiervan te bespreken en willen de minister danken die dit mogelijk gemaakt heeft.

Wij stellen ons alternatief voorstel aan de minister voor op 1 juli.

Zonet ontvingen wij van het kabinet van Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele de uitnodiging om ons alternatief plan voor het Gravensteen voor te stellen.

Wij danken alvast het kabinet voor de kans en hopen om samen met de Stad tot een aanvaardbaar alternatief te komen voor de plannen zoals die nu voorliggen.

Athene en Gent – in hetzelfde bedje ziek

Het Atheense stadsbestuur wil de Akropolis ‘beter toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers’. Een nobele intentie.
Archeologen zien het anders: ‘De plannen staan garant voor de degradatie en devaluatie van de archeologische site’.
Iedereen weet natuurlijk: men wil meer toeristen en meer geld, maar dat wil het stadsbestuur niet hardop zeggen.

Lees hier het artikel van Sara Van Poucke: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/02/akropolis-wordt-toegankelijker-voor-gehandicapten-maar-renovati/?

Zoek mee naar een oplossing voor het Gravensteen!

De discussie rond Het Steen in Antwerpen heeft ook de lopende gesprekken over het Gravensteen weer op scherp gesteld. Op aansturen van erfgoedminister Matthias Diependaele (en met instemming van de Stad Gent) is er daarom op donderdag 29 april overeengekomen dat de actiegroepen SOS Gravensteen en Wijs Gravensteen acht weken de tijd krijgen om, samen met de Gentenaar, alternatieven naar voren te schuiven voor de huidige plannen voor het Gravensteen.

Interview met ons erelid Geert Van Doorne

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2021 hadden wij een interview met Geert Van Doorne, voormalig Directeur Monumentenzorg Gent en beheerder van het Gravensteen.

U leest en hoort het hieronder.

Het Gravensteen in paaskleuren

Beste sympathisant,

5.700 maal bedankt allemaal! De Stad hoorde u, dat is wel zeker. Wij hadden intussen gesprekken met minister Mathias Diependaele en Schepen van Cultuur Sami Souguir. Ons standpunt blijft onverkort: “Geen paviljoen!”

De open brieven en bezwaren die we overmaakten aan minister Diependaele vindt u op onze website www.sosgravensteen.be

Steunkaarten

Sinds vorige week hebben wij steunkaarten, ze zijn genummerd en kosten 5 € per stuk. Wij hebben een advocaat geëngageerd, en hopen met de verkoop ervan allerhande kosten te bestrijden. Helaas, daarmee van deur tot deur gaan, of mensen aanspreken op café of restaurant kan niet door corona.

Daarom zullen wij met het paasweekend nu zaterdag en zondag van 11 tot 15 uur in het parkje aan het Gravensteen te vinden zijn, met flyers en steunkaarten. Wij hopen u massaal te mogen begroeten!

Kleurwedstrijd

Een bevriende tekenaar maakte een prachtige cartoon voor ons. Kinderen kunnen hem inkleuren, en zij zullen er zeker plezier aan beleven in deze quarantainetijd.

Bedoeling is dat u hun werkjes aan het raam hangt, en een foto daarvan stuurt naar kleurwedstrijd@sosgravensteen.be. Vergeet niet uw naam en adres te geven, want er worden mooie tekenspullen voor de kinderen verloot.

Kleurwedstrijd

Een bevriende tekenaar maakte een prachtige cartoon voor ons. Kinderen kunnen hem inkleuren, en zij zullen er zeker plezier aan beleven in deze quarantainetijd. 

Bedoeling is dat u hun werkjes aan het raam hangt, en een foto daarvan stuurt naar info@sosgravensteen.be. Vergeet niet uw naam en adres te geven, want er worden mooie tekenspullen voor de kinderen verloot.

Overleg met Minister Diependaele

Beste sympathisant. Vandaag hadden wij onze geplande samenkomst met Minister van Onroerend Erfgoed Diependaele.

En dit is de brief die SOS Gravensteen aan hem, en aan de Stad stuurde:

Pagina 1 van 2

© 2024 SOS Gravensteen